Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα antama.gr (στο εξής “η ιστοσελίδα”) ανήκει στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ANTAMA, η οποία έχει διακριτικό τίτλο  “ANTAMA ΚΟΙΝΣΕΠ ”και εδρεύει στην Αθήνα, Μ.Φριζή. 14, με ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ (Α.Γ.Ε.ΜΗ): 166365061000 και με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@antama.gr.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας antama.gr, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή ιστοσελίδων (foreveryoung.gr, wise2gether.gr) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της κοινωνικής επιχείρησης με την επωνυμία “ANTAMA ΚΟΙΝΣΕΠ”, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού  και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποτελέσουν, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, πώλησης, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική ρητή έγγραφη άδεια της επιχείρησης.

Η η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ορθότητα.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από την είσοδό του στην ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα antama.gr έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της.

Γενικά

Η χρήση της ιστοσελίδας antama.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της.

Η ιστοσελίδα www.antama.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του, ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η ιστοσελίδα antama.gr, μέσω των προγραμμάτων και δράσεών της, στοχεύει επικοινωνιακά αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Με τη δράση της «wise2gether», συμβουλευτική ατόμων 18-45 από άτομα ηλικίας 65+,  στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των γενεών μέσω διαδικτυακού διαλόγου. Οι Ενήλικες 65+ Σύμβουλοι της δράσης «wise2gether» είναι συνταξιούχοι κάτοικοι Ελλάδας, με ή χωρίς παιδιά και εγγόνια, με διάθεση να παραμείνουν δραστήριοι και ενεργοί και με πολλή αγάπη για τους νέους ανθρώπους. Η ιστοσελίδα antama.gr μέσω της δράσης «wise2gether» προσφέρει δωρεάν απαντήσεις και συμβουλές σε κοινωνικά θέματα.

Εξαιρούνται τα κάτωθι:

-        Θέματα που απαιτούν οποιαδήποτε Ιατρική, Ψυχιατρική, Φορολογική, Νομική, Επενδυτική γνώση.

-        Ερωτήσεις που αφορούν τη ζωή, την καριέρα ή το εκπαιδευτικό σύστημα εκτός Ελλάδος και απαιτούν γνώση ειδικών πολιτισμικών συνθηκών εξωτερικού, την οποία πιθανότατα ενδέχεται να μην έχουν

-        Ασαφή ή δυσνόητα εκφρασμένα ερωτήματα, καθώς και ερωτήματα που απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση.

-        Αιτήματα για βοήθεια σε μαθήματα, εργασίες, επιχειρηματικά πλάνα .

Όλες οι εισερχόμενες ερωτήσεις ελέγχονται από την ιστοσελίδα. Κάθε ερώτηση ή αίτημα που άπτεται των προαναφερθέντων θεμάτων/κλάδων, καθώς και ερωτήσεις/θέματα με προσβλητικό περιεχόμενο είναι εκτός του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματός και δεν μπορεί να απαντηθεί.

Για τη χρήση της υπηρεσίας «wise2gether», όπως και για τις υπόλοιπες μελλοντικές δράσεις της ιστοσελίδας, οι οποίες ως στόχο έχουν την αφύπνιση του κοινωνικού αισθήματος ως προς την 3η ηλικία και τη μείωση του διαγενεακου χάσματος, θα ζητούνται από το χρήστη κατά τη συμμετοχή του κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται το email, προκειμένου να λάβει απάντηση στα ερωτήματά του, ένα ψευδώνυμο, καθώς και η συναίνεση του προς την ιστοσελίδα για χρήση του περιεχομένου/δημοσίευση του στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα της ιστοσελίδας με το ψευδώνυμό του. Η ιστοσελίδα θα επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί τους επιμέρους διαλόγους/θέματα για την ευαισθητοποίηση του κοινού

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στη δημοσιοποίηση, η ιστοσελίδα δεν προβαίνει στη δημοσιοποίηση του περιεχομένου.

Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την κατανόηση και αποδοχή των όρων χρήσης από τον χρήστη, όπως αυτοί περιγράφονται. 

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα antama.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την antama.gr, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του.

Η ιστοσελίδα antama.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, συμβουλές ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ακόμα, η ιστοσελίδα antama.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Η ιστοσελίδα antama.gr, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του ?, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η antama.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της antama.gr.

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, ηλικιακές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην ιστοσελίδα antama.gr να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα antama.gr και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της ιστοσελίδας antama.gr ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της ιστοσελίδας antama.gr.

Ο δικτυακός τόπος της antama.gr και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας antama.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της ιστοσελίδας antama.gr, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η διαχείριση από την  ιστοσελίδα antama.gr και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας antama.gr  και εν όψει της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ).

Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από την ιστοσελίδα antama.gr περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των υπηρεσιών/δράσεων που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή των χρηστών/επισκεπτών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Η ιστοσελίδα antama.gr δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στην ιστοσελίδα antama.gr ,καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.

Η ιστοσελίδα antama.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει, ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση της συμβουλευτικής δράσης «wise2gether», η ιστοσελίδα antama.gr, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών, τα οποία οικειοθελώς έχουν δώσει κατά τη συμπλήρωση του αιτήματός τους, μόνο για την καλύτερη διαχείριση των απαντήσεων. Η δημοσιοποίηση των διαλόγων, εφόσον οι χρήστες συναινέσουν, γίνεται με ψευδώνυμο, ενώ η  antama.gr  εγγυάται τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών τους στοιχείων. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την κατανόηση και αποδοχή των όρων χρήσης από τον χρήστη, όπως αυτοί περιγράφονται. 

Η ιστοσελίδα antama.gr μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τις προσφερόμενες δράσεις/υπηρεσίες και τη βελτίωσή τους
για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για νέα της ΑΝΤΑΜΑ, νέες δράσεις ή/και υπηρεσίες, μετά από συγκατάθεσή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την ιστοσελίδα antama.gr σε Αρχείο, αποθηκεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό.

Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η ιστοσελίδα antama.gr στην έδρα της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον η ιστοσελίδα antama.gr, η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, η ιστοσελίδα antama.gr δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην ιστοσελίδα antama.gr έχουν τα εξής δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της ιστοσελίδας antama.gr
Το δικαίωμα πληροφόρησης για
(α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους,
(β) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
(γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών
(δ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους,
(ε) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,
(στ) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που τους αφορούν.
Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που τους αφορούν.
Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Η ιστοσελίδα antama.gr τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την ιστοσελίδα antama.gr του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού.