ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

''ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΜΑ'',  με διακριτικό τίτλο “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ''

Στην ΑΘΗΝΑ, σήμερα 11 Μαρτίου του έτους 2020,  οι:            

1.   ΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ …………………

2.   ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ …………………

3. ΚΟΚΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ …………………

4.   ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ …………………

5.  ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ …………………

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής Και Κοινωνικής Ωφέλειας, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1- ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΜΑ'' και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Η συνιστώμενη με το παρόν «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών της και εμπορική ιδιότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 2- ΕΔΡΑ

1. Έδρα της «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

 ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ. 2 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/’Α/31.10.2016), όπως ισχύει, δηλαδή:

i. Η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

 και

ii. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην  συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό.

2. Ο σκοπός της «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης ή/ και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες, εμπορικές ή και ανταλλακτικές,  οι οποίες:

α. προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β. συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ. προωθούν την ισότητα των φύλων,

δ. προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά,

ε. προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα, η «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ θα αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές με:

·        Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ευάλωτες ή και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Κύριος στόχος είναι να δώσει ώθηση και εργαλεία στους ηλικιωμένους ώστε να παραμείνουν κοινωνικά και φυσικά ενεργοί μέσα από  την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναριων σε συνεργασία με άλλους φορείς (ζωγραφικής, συγγραφής, κηπουρικής).

 

·        Την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας, μέσα απο ενέργειες που προάγουν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση. Συγκεκριμένα, η «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ» θα υλοποιήσει προγράμματα δικτύωσης και διάδρασης ομάδων διαφορετικών γενεών αλλά με κοινά ενδιαφέροντα (μουσική, χορός, ιστορία) σε χώρους πολιτισμού με στόχο την προβολή του παραγόμενου έργου τους και των χώρων στο ευρύ κοινό.

 

Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες, προσβάσιμες χωρίς διακρίσεις, οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, οικογένειες, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:

·        εκπαίδευσης,

·        υγείας

·        παιδικής φροντίδας,

·        κοινωνικής σίτισης

·        κοινωνικής αρωγής

Πιο αναλυτικά,  η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ θα πραγματοποιεί υπηρεσίες:

·        Εκπαίδευσης και ενημέρωσης της ευπαθούς ομάδας της τρίτης ηλικίας μέσα από:

o   την ανάπτυξη, οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων (φεστιβάλ, ημερίδες, διαδραστικά σεμινάρια) σε θέματα υγείας και ευεξίας που σχετίζονται με τη διατροφή, το περιβάλλον, την ανακύκλωση και το σύγχρονο τρόπο ζωής

o   την καλλιέργεια της δημιουργικής ικανότητας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων

o   την έκδοση ενημερωτικών εντύπων.

·        Παιδικής φροντίδας μέσω της δημιουργίας εκπαιδευμένης ομάδας ενηλίκων, όπου θα παρέχει ψυχαγωγία  και θα χτίζει δεσμούς με  παιδιά σε νοσκομεία, ιδρύματα.

·        Κοινωνικής σίτισης και αρωγής μέσω:

o   της συγκέντρωσης τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, χρηματικών ποσών  στα  πλαίσια των δράσεών της (φεστιβάλ, ημερίδες), για απόδοσή τους σε φορείς που υποστηρίζουν δομές που έχουν ανάγκη (οίκους ευγηρίας/ ιδρύματα)

o   της δημιουργίας κοινωνικών συνεργατικών δομών αλληλοβοήθειας και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας στην ευπαθή κοινωνική ομάδα της τρίτης ηλικίας.

 

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής

 

ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ είναι απεριόριστη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 5- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1. Μέλη της «ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ μπορούν να γίνουν:

α. Φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’.

β. Νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 14 παρ. 4 και παρ. 5 του ν.4430/2016, όπως ισχύει. Ειδικότερα:

i. Η συμμετοχή νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών.

ii. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε Ο.Τ.Α.

2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 6- ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για την εγγραφή μέλους στην “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών δεν μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Επί των αιτήσεων των μελών, η Διοικούσα Επιτροπή αποφαίνεται καταφατικά ή αρνητικά στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της. 

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από την Διοικούσα Επιτροπή. 

3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα διοίκησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών, που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 7- ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ χάνουν την συνεταιριστική τους ιδιότητα:

α. εάν αποχωρήσουν από την “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’,

β. εάν διαγραφούν από την “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’,

γ. εάν μεταβιβάσουν τη συνεταιριστική τους μερίδα,

δ. εάν αποβιώσουν.

2. Τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, που επιθυμούν να αποχωρήσουν, υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή. Η απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους.

3. Τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ διαγράφονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών, στην περίπτωση που προβούν σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών τους, που προκύπτουν από το ν.4430/2016, όπως ισχύει, και από το καταστατικό και η συμπεριφορά τους βλάπτει τα συμφέροντα της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση της σχετικής απόφασης στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και εφόσον το μέλος έλαβε γνώση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής του, μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου.

4. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

5. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.

6. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται και, αν μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό διάδοχο. Αν μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 8- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της.

β. Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντα της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ για τις οφειλές της προς αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α’ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν ορισμένο χρηματικό ποσό, για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις παραπάνω ζημίες.

 

ΑΡΘΡΟ 9- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται  στα όργανα διοίκησης της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού και του ν. 4430/2016.

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ 

3. Τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ μπορεί να είναι εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

4. Τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, που είναι εργαζόμενοι σ’ αυτήν, έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4430/2016 περί διανομής των κερδών.

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.

 

ΑΡΘΡΟ 10- ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ

1. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επί αιτήσεως της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.

2. Η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α.  Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για την “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’.

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ.  Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4430/2016.

3. Η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης σε αυτήν. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11- ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ αποτελούνται από:

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση των συνεταιριστικών μερίδων. 

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της και την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων.

3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.

4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων, παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και λοιπούς πόρους.

 

ΑΡΘΡΟ 12- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε μέλος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρώ (100,00€).

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, ήτοι εκατό ευρώ (100€) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.

5. Η υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στην “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους της και απαιτήσεων για παροχές σε είδος της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ προς τα μέλη της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της Διοικούσας Επιτροπής.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α.    Η τροποποίηση του καταστατικού.

β.    Η  παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

γ.    Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

δ.    Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

ε.    Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

στ. Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ σε Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

ζ.  Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η. Η έγκριση συμμετοχής της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η αποχώρησή της.

3. Η Γενική Συνέλευση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

 

ΑΡΘΡΟ 14- ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ηµερών.

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση αυτοβούλως.

3. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η  Γενική  Συνέλευση μπορεί  να  αποφασίζει  και  για  θέματα  που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

 

ΑΡΘΡΟ 15- ΑΠΑΡΤΙΑ / ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, εντός δύο (2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της.

2. Για  τη  λήψη αποφάσεων, που αφορούν:

α. τη μεταβολή του σκοπού της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’,

β. τη μεταβολή της έδρας της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’,

γ. τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,

δ. την  παράταση, τη λύση, την αναβίωση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’,

ε. την ανάκληση και αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής, 

ζ. την ανάκληση και αντικατάσταση  των αντιπροσώπων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ σε Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των  μελών και αποφασίζει επί των ζητημάτων αυτών με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού.

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν.1667/1986.

 

ΑΡΘΡΟ 16- ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αντίκεινται στην εθνική νομοθεσία ή στο καταστατικό της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, κατά την τακτική διαδικασία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τη διοίκηση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι δύο (2) έτη.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική  ψηφοφορία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.

4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 18- ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το 3ο έτος από την εκλογή της προηγουμένης

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

 

ΑΡΘΡΟ 19- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώριση στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, εφόσον παρίσταται το σύνολο των μελών.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 20- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί την “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή και σε εργαζόμενους της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

 

ΑΡΘΡΟ 21-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη.

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 22- ΑΠΑΡΤΙΑ / ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Διοικούσας Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από τον Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή πρώτου βαθμού.

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του ν.1667/1986.

 

ΑΡΘΡΟ 23- ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, κατά την τακτική διαδικασία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 24- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 25- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 26- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα κέρδη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. Ποσοστό τουλάχιστον 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,

β. ποσοστό κατά μέγιστο 35% διανέµεται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, πέραν του τακτικού μισθού ως πριμ παραγωγικότητας, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους, ή όλου του ποσοστού αυτού, σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 27- ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

1. Η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

α. Βιβλίο Μητρώου Μελών της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β. Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής,

δ. Μητρώο Εθελοντών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

1. Η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ λύεται:

α. Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 2 του αρ. 15 του παρόντος καταστατικού.

γ. Αν τα μέλη της μειωθούν κάτω των πέντε (5).

δ. Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του ν.4430/2016.

ε. Κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του αρ. 15 του ν.4430/2016.

στ. Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

 

ΑΡΘΡΟ 29- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

2. Η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας του αρ. 10 του ν.4430/2016.

3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’, κατά την τακτική διαδικασία.

5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 30- ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1. Αν η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ δεν λύθηκε ποτέ.

2. Αν η “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µελών της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ και καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του εναπομένοντος ενεργητικού στα µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.1667/1986,  όπως ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32- ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’ αποτελείται από τους/τις

1.     ΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ………………………….

2.     ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ …………………………….

3.     ΚΟΚΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ………………………………

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της “ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ’’

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ…………………………………………, ώστε να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για εγγραφή και καταχώριση στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του.

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΤΤΑΚΟΥ     ΣΟΦΙΑ

ΚΟΚΚΟΛΙΑ   ΕΛΕΝΗ

ΜΑΥΡΕΛΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

ΜΑΓΚΛΑΡΑ  ΙΩΑΝΝΑ